Newsy Z Fejsa

Kliknij tutaj i wesprzyj JahLove fundraiser Free Belarus | Karol Tymoniuk na Pomagam.pl

Kliknij tutaj i wesprzyj JahLove fundraiser Free Belarus | Karol Tymoniuk na Pomagam.pl

Informacja Od:
Źródło by Jah Love Soundsystem

Data Utworzenia: 2020-08-31 18:04:13

Czołem załoga!

Nasze 11. urodziny zbliżają się wielkimi krokami i już 12 września wystawimy naszą czarno-czerwoną ścianę głośników w klubie Pogłos (Jah Love Soundsystem’s charity b-day bash: Free Belarus). Widząc co dzieje się u naszych wschodnich sąsiadów postanowiliśmy cały zysk z tej balangi przeznaczyć właśnie na pomoc dzielnym Białorusinkom i Białorusinom, którzy podjęli nierówną walkę o lepsze jutro i godne życie.

Jako że COVIDowe ograniczenia uniemożliwiają nam zorganizowanie benefitowej sesji soundsystemowej z prawdziwego zdarzenia (będziemy mogli wpuść na nią jedynie 120 osób), sądzimy, że niestety nie uda nam się zebrać środków pieniężnych, które spełniłyby nasze oczekiwania. Wiedząc, że Wam wszystkim również nie jest obojętna sytuacja na Białorusi i że bacznie śledzicie wszystko co się dzieje w Warszawie, Polsce, Europie i na świecie, a także odnajdujecie w muzyce reggae i dub nośnik świadomych idei, chcielibyśmy prosić Was o wsparcie naszej urodzinowej zbiórki i świętowanie razem z nami naszych 11 lat na scenie.

Wszystkie zebrane środki przekażemy na Białoruś, aby tam zostały sprawiedliwe rozdzielone pośród potrzebujących.

Sytuacja w Białorusi
9. sierpnia w Białorusi odbyły się wybory prezydenckie. Od samego początku kampanii wyborczej zaczęły się represje i porwania przeciwników obecnej władzy. Wybory, w których większość głosów wyborców zdobyła kandydatka zjednoczonej opozycji – Swiatłana Cichanouska, zostały następnie całkowicie sfałszowane. Tego samego dnia zaczęły się codzienne, masowe i co najważniejsze pokojowe protesty w całym kraju, które były brutalnie rozpędzane za pomocą gumowych kul i granatów błyskowo-hukowych. Karetki pogotowia dostały zakaz reagowania na zgłoszenia o rannych protestujących. Tysiące zatrzymanych, setki rannych i co najmniej trzy osoby zamordowane – to tylko oficjalnie dane potwierdzone przez zakłamane władze. W całym kraju został odcięty Internet, a milicja i wojsko, uzbrojone w broń palną, zatrzymują przypadkowe osoby na ulicach miast. Ceną za pragnienie sprawiedliwych wyborów okazała się przemoc i tortury, którym poddawani są protestujący w białoruskich aresztach i więzieniach.
Prawdziwy faszyzm za wschodnią granicą.

Dystrybucja zebranych środków
Po długich debatach o tym, jak my – polski soundsystem – możemy zareagować na tę sytuację, stwierdziliśmy, że oprócz benefitowej balangi założymy tę oto internetową zbiórkę. Wiedząc, że te środki najlepiej pomogą na miejscu, w Białorusi, zdecydowaliśmy się poprosić naszych przyjaciół z Dub Rovah Soundsystem z Mińska o pomoc. Ekipa Dub Rovah od lat toczy nierówną walkę z białoruskim reżimem, organizując soundsystemowe sesje, jak również biorąc udział w różnego rodzaju protestach i demonstracjach – za co niejednokrotnie dotknęły ich represje. To właśnie do nich trafią wszystkie wpłacone przez Was środki, a oni przekażą je dalej do osób, które w ich ocenie najbardziej potrzebują takiej pomocy. Wychodzimy z założenia, że tak będzie najlepiej i że to pozwoli nam uczynić tę pomoc najbardziej efektywną.

***

Dziękujemy Wam bardzo za wsparcie! Mamy nadzieję, że już niedługo sytuacja w Białorusi ulegnie diametralnej poprawie, a walka i wytrwałość białoruskiego społeczeństwa przyniesie oczekiwany skutek i rządy dyktatora Łukaszenki ulegną zakończeniu.

Hello crew!

Our 11. th birthday is approaching and on September 12th we will issue our black and red speaker wall at the @[1591050677890570:274:Pogłos] club (@[301027444210671:844:Jah Love Soundsystem's charity b-day bash\: Free Belarus]). Seeing what is happening with our eastern neighbours, we decided to make all the profit from this party to help the brave Belarusians and Belarusians who took an uneven fight for a better tomorrow and a worthy life.

As COVID restrictions prevent us from organizing a benefit soundsystem session from the real event (we will be able to allow only 120 people on it), we think that unfortunately we will not be able to collect funds that would meet our expectations. Knowing that all of you are also not indifferent to the situation in Belarus and that you follow closely everything that is happening in Warsaw, Poland, Europe and in the world, as well as you find in reggae music and dub a medium of conscious ideas, we would like to ask you to support our birthday collection and celebrating our 11 years on stage with us.

All funds collected will be donated to Belarus, so that there will be fair separated among those in need.

Situation in Belarus
On 9. August presidential election took place in Belarus. From the very beginning of the election campaign, the repression and abduction of opponents of the current government began. Elections in which the majority of the voters were won by the candidate of the united opposition – Cichanouska Light, were subsequently completely falsified. On the same day, daily massive and most importantly peaceful protests across the country began, which were brutally speeded up with rubber bullets and flash-bang grenades. Ambulances were banned from responding to reports of injured protestors. Thousands of detainees, hundreds of injured and at least three people murdered – this is only officially confirmed by the lying authorities. The Internet has been cut off across the country and the militia and the military, armed with firearms, are detaining random people in the streets of cities. The price for the desire for fair elections turned out to be the violence and torture that protesters in Belarusian arrests and prisons are subjected to.
Real fascism abroad.

Distribution of the funds collected
After long debates about how we – the Polish soundsystem – can react to this situation, we decided that in addition to the benefit party we will start this online collection. Knowing that these measures will best help on the spot in Belarus, we decided to ask our friends from @[661489457235333:274:Dub Rovah Soundsystem] from Minsk for help. The Dub Rovah team has been fighting an uneven fight against the Belarusian regime for years, organising soundsystem sessions as well as taking part in various types of protests and demonstrations – for which they have often been affected by repression. They are the ones that all the funds you donated will come to, and they will pass it on to the people who need such help most in their opinion. We are assuming that this will be the best and that it will allow us to make this help the most effective.

***

Thank you very much for your support! We hope that soon the situation in Belarus will improve dramatically, and the fight and perseverance of Belarusian society will bring the expected result and the governments of dictator Lukashenko will end.

Translated

Tags

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker